Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 3302 | รายที่ 3303 | รายที่ 3304 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 3303 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี จากห้องปฏิบัติการ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่


วันที่เวลารายการกิจกรรม
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น