Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 4558 | รายที่ 4559 | รายที่ 4560 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 4559 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 1 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย อาชีพ ในปกครอง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2564


วันที่เวลารายการกิจกรรม
23-25 กรกฎาคม 2564 ตลอดวัน ผู้ป่วยอยู่ในความควบคุมดูแลของมารดาที่บ้าน อาการปกติ
26 กรกฎาคม 2564 17.00 น. ผู้ป่วยได้สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 2565 ซึ่งมาที่บ้านและได้อุ้มหยอกล้อประมาณ 1 ชั่วโมง และผู้ปกครองของผู้ป่วยได้ร่วมรับประทานอาหาร
27 กรกฎาคม 2564 17.00 น. ผู้ป่วยได้สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 2565 ซึ่งมาที่บ้านและได้อุ้มหยอกล้อประมาณ 1 ชั่วโมง
29 กรกฎาคม 2564 17.00 น. ครอบครัวของผู้ป่วยได้พาไปตรวจหาเชื้อเนื่องเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
30 กรกฎาคม 2564 17.00 น. ครอบครัวของผู้ป่วยได้รับแจ้งผลการตรวจไม่พบเชื้อโควิด 19
31 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 2564 ตลอดวัน ผู้ป่วยได้กักตัวอยูกับมารดา ที่บ้าน
4 สิงหาคม 2564 18.00 น. ผู้ป่วยเริ่มมีอาการตัวร้อน และมีน้ำมูก
5 สิงหาคม 2564 13.00 น. ผู้ป่วยพร้อมมารดาเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 รอบที่ 2 ที่โรงพยาบาลกมลาไสย
ุ6 สิงหาคม 2564 12.30 น. ผู้ป่วยพร้อมมารดาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกมลาไสย (Admit) เนื่องจากมีอาการไอมากขึ้น และได้รับแจ้งผลการตรวจหาเชื้อโควิด19
ุ7 สิงหาคม 2564 13.30 น. ผู้ป่วยพร้อมมารดาเข้ารับการตรวจยืนยันเชื้อโควิด 19 ที่โรงพยาบาลกมลาไสย
8 สิงหาคม 2564 09.30 น. ได้รับการแจ้งผลการตรวจยืนยันเชื้อโควิด 19 ว่าพบเชื้อ (SAR-CoV2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น