Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 4803 | รายที่ 4804 | รายที่ 4805 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 4804 นามน

เพศ ชาย อายุ 41 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบล- อำเภอนามน อาชีพ ค้าขาย (ขายน้ำหวาน) ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564

ประวัติเสี่ยง เพศ ชาย อายุ 41 ปี อาชีพ ค้าขาย (ขายน้ำหวาน หน้ารพ.นามน) ที่อยู่ขณะป่วย บ้านนาขวัญเมือง ม.7 ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ติดเชื้อเริ่มมีอาการในวันที่ : 3 สิงหาคม 2564 ด้วยอาการไอ ประวัติเสี่ยงในช่วง 14 วันก่อนทำอาชีพซึ่งพบปะ ผู้คนจำนวนมาก และมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 4182 และ 4185 จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นลูกค้าที่มาซื้อของที่ร้าน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2564 08.00 – 14.00 น. - ผู้ป่วยทำอาชีพค้าขาย (ขายน้ำหวาน หน้าโรงพยาบาลนามน) หลังจากเลิกงานกลับบ้าน ซึ่งมีผู้อาศัยร่วมบ้าน 1 คน คือแม่
3 สิงหาคม 2564 09.00 – 18.00 น. - ผู้ป่วยหยุดงานและพักผ่อนอยู่ที่หนองน้ำสาธารณะ (หนองลุมพุก) พื้นที่บ้านนาขวัญเมือง ตำบลนามน คนเดียว เริ่มมีอาการไอ
4 สิงหาคม 2564 08.00 – 14.00 น. - ผู้ป่วยทำอาชีพค้าขาย (ขายน้ำหวาน หน้าโรงพยาบาลนามน) หลังจากเลิกงานกลับบ้าน
5 สิงหาคม 2564 08.00 – 13.30 น. - ผู้ป่วยทำอาชีพค้าขาย (ขายน้ำหวาน หน้าโรงพยาบาลนามน) ให้ประวัติมีผู้ป่วยยืนยันรายที่ 4182 และ 4185 มาซื้อน้ำหวานที่ร้าน
5 สิงหาคม 2564 13.30 น.–14.00 น. - ผู้ป่วยเข้ารับบริการที่คลินิกแผนแพทย์ไทย โรงพยาบาลนามน ด้วยอาการไอ ได้ยารักษาตามอาการแล้วกลับบ้าน
6 สิงหาคม 2564 08.00 – 14.00 น. - ผู้ป่วยทำอาชีพค้าขาย (ขายน้ำหวาน หน้าโรงพยาบาลนามน) หลังจากเลิกงานกลับบ้าน
7-8 สิงหาคม 2564 08.00 – 14.00 น. - ผู้ป่วยทำอาชีพค้าขาย (ขายน้ำหวาน หน้าโรงพยาบาลนามน) ระหว่างนี้มีผู้ช่วยมาช่วยงานที่ร้าน 1 คน หลังจากเลิกงานกลับบ้าน
9 สิงหาคม 2564 09.00 – 12.00 น. - ผู้ป่วยเดินทางโดยรถจักรยานยนต์เพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรอง โรคโควิด 19 (COVID -19) ที่โรงพยาบาลนามน ผลตรวจ โดยวิธี Antigen Test Kit ผลตรวจ Positive จึงส่งตัวอย่างไปตรวจโดยวิธี RT PCR ที่ รพ.ยางตลาด และผู้ป่วยเข้ากักตัวทื่ Community Isolation อำเภอนามน
10 สิงหาคม 2564 17.30 น. - โรงพยาบาลยางตลาดแจ้งผลการตรวจหาเชื้อ พบเชื้อโควิด–19 (SARS-CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น