Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 4994 | รายที่ 4995 | รายที่ 4996 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 4995 ร่องคำ

เพศ ชาย อายุ 52 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ อาชีพ เกษตรกร,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
9 สิงหาคม 2564 08.30-11.00 น. เข้ารับการตรวจคัดกรองเชิงรุก COVID-19 ที่โรงพยาบาลร่องคำ
9 สิงหาคม 2564 11.30 น. เดินทางกลับบ้าน ม.7 ต.ร่องคำ (อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน)
10 สิงหาคม 2564 เช้า-บ่าย ออกไปทุ่งนา
10 สิงหาคม 2564 15.00 - 16.00 น. ไปขายหมู ณ เขียงหมูตลาดสดเทศบาลตำบลร่องคำ
10 สิงหาคม 2564 16.00 น. กลับบ้าน (ไม่ได้ออกไปไหน)
11 สิงหาคม 2564 เช้า-บ่าย ออกไปทุ่งนา
11 สิงหาคม 2564 16.00 - 00.00 น. เข้าเวรรักษาความปลอดภัย ณ โรงพยาบาลสนาม (แห่งที่ 12) หอประชุมอำเภอร่องคำ
11 สิงหาคม 2564 00.00 น. ลงเวร กลับบ้าน
12 สิงหาคม 2564 เช้า - 10.00 น. ออกไปทุ่งนา
12 สิงหาคม 2564 10.00 - 11.30 น. ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคม ม.1 ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ
12 สิงหาคม 2564 11.30 - 12.00 น. เดินทางไปดูสถานที่ ณ วัดร่องคำ
12 สิงหาคม 2564 12.00 น. กลับบ้าน (ไม่ได้ออกไปไหน)
12 สิงหาคม 2564 16.00 น. โรงพยาบาลร่องคำ รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19 เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลร่องคำ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น