Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 5214 | รายที่ 5215 | รายที่ 5216 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 5215 กมลาไสย

ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : หญิง อายุ 28 ปี ภูมิลำเนาอำเภอกมลาไสย ประกอบอาชีพ รับจ้าง อำเภอ/เขตคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)
ประวัติเสี่ยง ผู้ป่วยเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ คือสามี นายธวัชชัย ศรีประเสริฐ CF4500 มาถึงพื้นทีตำบลดงลิง ได้แยกกักที่บ้านสวน จนท.รพ.สต.ส่งมาตรวจคัดกรอง HRC ที่รพ.กมลาไสย ATK+ จึงได้ให้เข้ามาตรวจ PCR พร้อมAdmit ที่รพ.กมลาไสย วันที่ 11 ส.ค. 64
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
07 สิงหาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
11 สิงหาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธู์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว บ้านสวน แยกกักอยู่คนเดียว จังหวัดกาฬสินธุ์
11 สิงหาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น