Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 5625 | รายที่ 5626 | รายที่ 5631 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 5626 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 12 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ ไอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-5 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่ห้องพักของที่ทำงาน ในอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 4666
6 สิงหาคม 2564 13.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่รพ.กมลาไสย ตามนัดหมาย รอบที่ 2
6 สิงหาคม 2564 15.00 น. กลับมากักตัวที่บ้านตามภูมิลำเนา หมู่ 17 ตำบลกมลาไสย
6 สิงหาคม 2564 16.20 น. ผู้ป่วยแวะไปรับอาหารและของใช้ ที่จำเป็น เพื่อใช้ในการกักตัว ที่บ้านมารดา ภายในหมู่บ้าน ใช้เวลาประมาณ 5 นาที (สวมใส่แมสตลอดเวลา )
7 สิงหาคม 2564 09.15 น ทราบ ผลตรวจ หาเชื้อ โควิด-19 ว่าไม่พบเชื้อ
8-11 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัว เฝ้าระวัง สังเกตอาการ ภายในบ้าน เพียงคนเดียว ไม่ได้ไปไหน
12 สิงหาคม 2564 07.00 น. ผู้ป่วย เริ่มมีอาการ เจ็บคอ ไอ มีน้ำมูก
13 สิงหาคม 2564 15.10 น. ผู้ป่วย โทรแจ้ง อาการเบื้องต้น กับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และนัดหมาย เข้าตรวจหาเชื้อโควิด-19
14 สิงหาคม 2564 13.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่รพ.กมลาไสย ตามนัดหมาย
15 สิงหาคม 2564 10.00 น. ผู้ป่วยทราบผล การตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ว่า พบเชื้อ และเข้ารับการรักษาที่รพ.กมลาไสย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น