Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 5865 | รายที่ 5866 | รายที่ 5867 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 5866 ร่องคำ

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 15 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
6 สิงหาคม 2564 12.00 น. -พักอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 5258 จังหวัดกาฬสินธุ์ (ไม่สวมหน้ากากอนามัยทั้ง 2 คน)
6 สิงหาคม 2564 14.00 น.-เย็น -กลับบ้านในหมู่ที่ 3 ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ (อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน)
7 สิงหาคม 2564 03.00 - 08.00 น. -ไปขายปลาส้มที่ตลาดสดเทศบาลตำบลร่องคำ อ.ร่องคำ
7 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -กลับบ้านในหมู่ที่ 3 ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ (อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน)
8 สิงหาคม 2564 03.00 - 08.00 น. -ไปขายปลาส้มที่ตลาดสดเทศบาลตำบลร่องคำ อ.ร่องคำ
8 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -กลับบ้านในหมู่ที่ 3 ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ (อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน)
9 สิงหาคม 2564 เช้า - 11.00 น. -พักอาศัยอยู่บ้านในหมู่ที่ 7 ต.เหล่าอ้อย อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ (ไม่ได้ออกไปไหน)
9 สิงหาคม 2564 11.00 น. -เข้ารับการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK รอบที่ 1) ผล Negative
10-15 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -กักตัวที่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.เหล่าอ้อย อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยตัวเอง (อาการปกติ)
16 สิงหาคม 2564 เช้า - 13.30 น. -กักตัวอยู่บ้าน เริ่มมีอาการไอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ปวดหัว กินยาลดไข้ นอนพักผ่อน
16 สิงหาคม 2564 13.30 น. -ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ที่โรงพยาบาลร่องคำ และเข้าพักในสถานที่กักกันตัว Community Isolation (CI) อ.ร่องคำ
17 สิงหาคม 2564 08.40 น. -โรงพยาบาลร่องคำ แจ้งผลการตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19 เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลร่องคำ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น