Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6063 | รายที่ 6064 | รายที่ 6065 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6064 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 29 ปี 0 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 11 ตำบลเหล่าไฮงาม อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ บุคลากรการแพทย์(ฝ่ายธุรการ) ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มี
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง พบเจอผู้คนเข้ามาติดต่อเอกสารธุรการจำนวนมาก


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 ส.ค.2564 07.00-12.00 น เดินทางไปทำงาน ที่คลินิกแห่งหนึ่ง ในเขตเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
1 ส.ค.2564 13.00 น กลับบ้าน กลับบ้าน หมู่ 11 บ้านโนนยาง ตำบลเหล่าไฮงาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
2-6 ส.ค. 2564 07.00 -16.00 น ทำงานที่ รพร. กุฉินารายณ์
7-8 ส.ค.2564 07.00-16.00 น เดินทางไปทำงาน ที่คลินิกแห่งหนึ่ง ในเขตเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และเดินทางกลับบ้าน ม.11 ต.เหล่าไฮงาม
9-13 ส.ค. 64 07.00-16.00 น. ทำงานที่ รพร. กุฉินารายณ์
14-15 ส.ค. 64 07.00-16.00 น เดินทางไปทำงาน ที่คลินิกแห่งหนึ่ง ในเขตเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และเดินทางกลับบ้าน ม.11 ต.เหล่าไฮงาม
16 ส.ค. 64 07.00-16.00 น. ทำงานที่ รพร. กุฉินารายณ์
17 ส.ค. 64 07.00-16.00 น ทำงานที่ รพร. กุฉินารายณ์
17 ส.ค. 64 16.00 เป็นต้นไป กลับบ้าน หมู่ 11 บ้านโนนยาง ตำบลเหล่าไฮงาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
18 ส.ค. 64 08.00-09.30 เข้ารับการตรวจคัดกรองหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนา2019 กรณี CF6409จนท.ซ่อมบำรุงขึ้นไปส่งเอกสาร
18 ส.ค. 64 09.30-16.00 ทำงานที่ รพร. กุฉินารายณ์
19 ส.ค. 64 07.00-12.00 น ทำงานที่ รพร. กุฉินารายณ์ และได้รับการแจ้งผลการคัดกรองหาสารพันธุกรรมไวรัสโคโรนา2019 ว่ามีผลเป็นบวก
19 ส.ค. 64 16.00 น เข้ารับการรักษาที่ ตึก VIP6 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น