Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6085 | รายที่ 6086 | รายที่ 6087 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6086 สามชัย

เพศ หญิง อายุ 62 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 08 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : คัดจมูก เจ็บคอ
โรคประจำตัว : เบาหวาน
ประวัติเสี่ยง ณ วันตรวจพบเชื้อ ผู้ป่วยไม่มีอาการ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27 กรกฎาคม .-7 สิงหาคม 2564 07.00-09.00 น. ไปทำบุญที่วัด รับประทานอาหารร่วมกัน
27 กรกฎาคม .-7 สิงหาคม 2564 09.00 น. เป็นต้นไป อาศัยอยู่ที่ หมู่ 8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
8 สิงหาคม 2564 07.00 น. เป็นต้นไป ไปทำบุญที่วัด รับประทานอาหารร่วมกัน ค้างคืนจำศีลที่วัด
8 สิงหาคม 2564 เริ่มมีอาการ คัดจมูก
9 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่ที่ หมู่ 8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
9 สิงหาคม 2564 เริ่มมีอาการ เจ็บคอ
10 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่ที่ หมู่ 8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
11 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่ที่ หมู่ 8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
11 สิงหาคม 2564 ลูกสะใภ้นำอุปกรณ์ตรวจ ATK ตรวจทุกคนในครอบครัว ผลไม่พบเชื้อ
12 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่ที่ หมู่ 8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
13 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่ที่ หมู่ 8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
13 สิงหาคม 2564 ลูกสะใภ้นำอุปกรณ์ตรวจ ATK ตรวจทุกคนในครอบครัว ผลไม่พบเชื้อ
14-16 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่ที่ หมู่ 8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
17 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่ที่ หมู่ 8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
17 สิงหาคม 2564 ลูกสะใภ้นำอุปกรณ์ตรวจ ATK ตรวจทุกคนในครอบครัว ผลไม่พบเชื้อ
18 สิงหาคม 2564 08.00 - 12.00 น. เพื่อน(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6084)มาใช้บริการโรงพยาบาลสามชัย ด้วยอาการ ไข้ต่ำ ไอ เสมหะ น้ำมูก เหนื่อย
18 สิงหาคม 2564 08.00 - 12.00 น. แพทย์ตรวจ ATK ผลพบเชื้อโควิด 19
18 สิงหาคม 2564 08.00 - 12.00 น. แพทย์ส่งตรวจเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR เพื่อยันผล
18 สิงหาคม 2564 08.00 - 12.00 น. โรงพยาบาลสามชัยออกรับ เข้ารับการตรวจเชื้อ ด้วยวิธี ATK ผลไม่พบเชื้อ โควิด 19
18 สิงหาคม 2564 08.00 - 12.00 น. แพทย์ส่งตรวจเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR เพื่อยันผล
19 สิงหาคม 2564 12.00น. ได้รับแจ้งผลการตรวจพบเชื้อโควิด 19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น