Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6172 | รายที่ 6176 | รายที่ 6177 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6176 ฆ้องชัย

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 19 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการป่วย
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง -


วันที่เวลารายการกิจกรรม
20 สิงหาคม 2564 00.00 - 06.00 น. ไม่สามารถสื่อสารภาษาอินเดียกับผู้ป่วยได้
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น