Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6277 | รายที่ 6278 | รายที่ 6279 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6278 สามชัย

เพศ ชาย อายุ 72 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 21 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : ผู้ป่วยไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : เบาหวาน/ความดัน
ประวัติเสี่ยง บุคคลในครอบครัวผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6086 6163 และ6204


วันที่เวลารายการกิจกรรม
6-18 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อาศัยอยู่ที่ ม.8 ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ ไม่ได้ออกไปไหน
- ห้องนอนส่วนตัวแยกจากผู้อื่น แต่ใช้ห้องน้ำร่วมกับคนในครอบครัว
- ทานอาหารที่ภรรยาทำเป็นบางวัน มีกระติกน้ำส่วนตัว
19 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อาศัยอยู่ที่ ม.8 ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ ไม่ได้ออกไปไหน
12.00 น. - ทราบผลตรวจภรรยา ผลพบเชื้อโควิด-19 (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6086)
20 สิงหาคม 2564 08.30 น.-12.00 น. - เข้ารับการตรวจเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR ณ โรงพยาบาลสามชัย
12.00 น. เป็นต้นไป - อาศัยอยู่ที่ ม.8 ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ ไม่ได้ออกไปไหน
21 สิงหาคม 2564 10.00 น. - ได้รับแจ้งผลการตรวจพบเชื้อโควิด 19 พร้อมผลของพนักงาน (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6279)
15.00 น. - โรงพยาบาลสามชัยออกรับ เพื่อทำการรักษา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น