Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6377 | รายที่ 6378 | รายที่ 6379 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6378 สมเด็จ

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบลหมู่ที่ 13 ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2564

ด้วยอาการ : ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
10-12 ส.ค. 64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่ที่หมู่ 13 บ.คำเม็ก ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
13 ส.ค. 64 20.30 น. บิดา (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6375) เดินทางกลับจากนครศรีธรรมราช โดยรถไฟ
14 ส.ค. 64 08.00-10.00น. ผู้ป่วยเดินทางไปเก็บลำไย ที่บ้านเพื่อน (5 คน)
14 ส.ค. 64 10.30 น. ไปซื้อน้ำที่ร้านวรรณในหมู่บ้านหมู่ที่ 13 ตำบลแซงบาดาล
15 ส.ค. 64 09.00 - 09.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปซื้อวุ้นเส้นเพื่อมาทำกับข้าว และน้ำแข็ง ที่ร้านยายนอมในหมู่บ้านหมู่ที่ 13 ตำบลแซงบาดาล
15 ส.ค. 64 10.00 - 20.00 น. ผู้ป่วยอยู่ที่บ้านพัก (ร่วมกับผู้ป่วยรายที่ 6375 และ 6361) ใช้ห้องน้ำร่วมกัน
16-19 ส.ค. 64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่ที่บ้านพัก (ร่วมกับผู้ป่วยรายที่ 6375 และ 6361) ใช้ห้องน้ำร่วมกัน
20 ส.ค. 64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่ที่บ้านพัก บิดา (ผู้ป่วยรายที่ 6375) เริ่มมีอาการปวดศีรษะ และมีไข้
21 ส.ค. 64 09.30 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสมเด็จ (พร้อมกับบิดาและมารดา ผู้ป่วยรายที่ 6375 และ 6361)
22 ส.ค. 64 09.00 น. ผู้ป่วยได้รับแจ้งว่าตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) และเข้ารักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จในเวลาต่อมา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น