Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6420 | รายที่ 6421 | รายที่ 6423 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6421 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 56 ปี 0 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ ช่างโยธา ประปาส่วนภูมิภาคโพนทอง-ร้อยเอ็ด ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564

ด้วยอาการ : ไอ ถ่ายเหลว 3ครั้ง
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-4 ส.ค.2564 07.00-16.00 น เดินทางไปทำงาน ในตำแหน่งช่างโยธา การประปาส่วนภูมิภาค อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พื้นที่ทำงาน คือ อำเภอโพนทอง โพธิ์ชัย เสลภูมิ เชียงขวัญ ร่องคำ (กาฬสินธุ์) กิจวัตรงานคือ ออกตรวจมาตรวัดน้ำ และซ่อมบำรุง ออกตรวจครัวเรือนที่ใช้น้ำ มากผิดปกติ ค่าน้ำแพงผิดปกติ
5 ส.ค.2564 07.00-16.00 น - เดินทางไปทำงาน ในตำแหน่งช่างโยธา การประปาส่วนภูมิภาค อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ด พื้นที่ทำงาน คือ อำเภอโพนทอง โพธิ์ชัย เสลภูมิ เชียงขวัญ ร่องคำ (กาฬสินธุ์) กิจวัตรงานคือ ออกตรวจมาตรวัดน้ำ และซ่อมบำรุง ออกตรวจครัวเรือนที่ใช้น้ำ มากผิดปกติ ค่าน้ำแพงผิดปกติ
5 ส.ค.2564 16.00-18.00 น ขับรถแทรกเตอร์ ซ่อม ระบบระบายน้ำ ห้องน้ำ รพ.สนาม รร.กุฉินารายณ์ พร้อมเพื่อนร่วมงาน 4 คน
7-9 ส.ค. 64 07.00-16.00 น เดินทางไปทำงาน ในตำแหน่งช่างโยธา การประปาส่วนภูมิภาค อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ด พื้นที่ทำงาน คือ อำเภอโพนทอง โพธิ์ชัย เสลภูมิ เชียงขวัญ ร่องคำ (กาฬสินธุ์) กิจวัตรงานคือ ออกตรวจมาตรวัดน้ำ และซ่อมบำรุง ออกตรวจครัวเรือนที่ใช้น้ำ มากผิดปกติ ค่าน้ำแพงผิดปกติ
10 ส.ค. 64 07.00-16.00 น เดินทางไปทำงาน ที่อำเภอร่องคำ (กาฬสินธุ์) หลายหมู่บ้าน เพื่อ ออกตรวจมาตรวัดน้ำ และซ่อมบำรุง ออกตรวจครัวเรือนที่ใช้น้ำ มากผิดปกติ ค่าน้ำแพงผิดปกติ
11 ส.ค. 64 07.00-16.00 น เข้ารับการคัดกรองหาสารพันธุกรรมไวรัสโคโรนา2019 ที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ (PCR) - เดินทางไปทำงาน ที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด หลายหมู่บ้าน เพื่อ ออกตรวจมาตรวัดน้ำ และซ่อมบำรุง ออกตรวจครัวเรือนที่ใช้น้ำ มากผิดปกติ ค่าน้ำแพงผิดปกติ
12 ส.ค. 64 07.00-14.00 น ออกช่วยพัฒนา สุขศาลาหมู่ 9 บ้านบัวขาว เพื่อเตรียมเป็นจุดพักคอย ของผู้ป่วยโควิด19 - เดินทางไปอำเภอโพนทอง ซื้อและซ่อมแบตเตอร์รีสำรอง - เดินทางไปลากรถแทรกเตอร์ จากตำบลสมสะอาด
12 ส.ค. 64 14.30 น โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ แจ้งผลการคัดกรองหาสารพันธุกรรมไวรัสโคโรนา2019 ว่ามีผลเป็นบวก
12 ส.ค. 64 16.00 น เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลสนามโรงเรียนกุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น