Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6478 | รายที่ 6479 | รายที่ 6480 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6479 สมเด็จ

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 13 ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ อาชีพ รับจ้าง และเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 22 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : ปวดศีรษะ คัดจมูก
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6375 และ 6361 จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด 25 ราย (สัมผัสร่วมบ้าน 6 ราย) ติดตามได้ทั้งหมด


วันที่เวลารายการกิจกรรม
10 ส.ค. 64 06.30-07.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปชำระกองทุนเงินล้านที่ศาลาประชาคม ม.13 บ.คำเม็ก ต.แซงบาดาล
10 ส.ค. 64 08.00-17.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปสวนยางพาราและใช้ชีวิตประจำวันร่วมกันกับพ่อ ลูกสาว ลูกชาย น้องสะใภ้และหลานชาย 2 คน
10 ส.ค. 64 17.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปซื้อของที่ร้านค้าในหมู่บ้าน (ร้านยายวรรณ)
10 ส.ค. 64 18.00 น. กลับบ้าน
11 ส.ค. 64 06.10–06.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปซื้ออาหารร้านค้าในหมู่บ้าน (ร้านยายนพพร)
11 ส.ค. 64 06.40-07.00 น. ผู้ป่วยซื้ออาหารรถเร่ (รถพุ่มพวงยายเขียว)
11 ส.ค. 64 08.00-17.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปสวนยางพาราตามปกติ
11 ส.ค. 64 17.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปซื้อของที่ร้านค้าในหมู่บ้าน (ร้านยายวรรณ)
11 ส.ค. 64 18.00 น. กลับบ้าน
12 ส.ค. 64 06.10–06.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปซื้ออาหารร้านค้าในหมู่บ้าน (ร้านยายนพพร)
12 ส.ค. 64 06.40-07.00 น. ผู้ป่วยซื้ออาหารรถเร่ (รถพุ่มพวงยายเขียว)
12 ส.ค. 64 08.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปสวนยางพาราและใช้ชีวิตปกติร่วมกับพ่อ พี่สาว ลูกสาว ลูกชาย น้องสะใภ้และหลานชาย 2 คน
12 ส.ค. 64 09.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปส่งของในตัวอำเภอสมเด็จ
12 ส.ค. 64 12.00 น. เดินทางกลับบ้าน
12 ส.ค. 64 17.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปซื้อของที่ร้านค้าในหมู่บ้าน (ร้านยายวรรณ)
12 ส.ค. 64 18.00 น. ผู้ป่วยนอนกับลูกสาว
13 ส.ค. 64 06.10–06.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปซื้ออาหารร้านค้าในหมู่บ้าน (ร้านยายนพพร)
13 ส.ค. 64 06.40-07.00 น. ผู้ป่วยซื้ออาหารรถเร่ (รถพุ่มพวงยายเขียว)
13 ส.ค. 64 08.00-17.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปสวนยางพาราเพื่อเก็บถั่วและใช้ชีวิตปกติอยู่ร่วมกับ พ่อ น้องสะใภ้ ลูกสาว ลูกชาย และ หลานชาย 2 คน
13 ส.ค. 64 17.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปซื้อของที่ร้านค้าในหมู่บ้าน (ร้านยายวรรณ)
13 ส.ค. 64 18.00 น. กลับบ้าน
14 ส.ค. 64 06.10–06.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปซื้ออาหารร้านค้าในหมู่บ้าน (ร้านยายนพพร)
14 ส.ค. 64 06.40-07.00 น. ผู้ป่วยซื้ออาหารรถเร่ (รถพุ่มพวงยายเขียว)
14 ส.ค. 64 07.30 น. ผู้ป่วยไปตรวจวัดไข้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ผู้ป่วยรายที่ 6375) โดยใส่หน้ากาก 1 ชั้น ไม่ได้สวมถุงมือ
14 ส.ค. 64 08.00-17.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปตัดลำมันสำปะหลังร่วมกับพ่อ น้องสะใภ้ ลูกสาว ลูกชาย และหลานชาย 2 คน
14 ส.ค. 64 17.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปซื้อของที่ร้านค้าในหมู่บ้าน (ร้านยายวรรณ)
14 ส.ค. 64 18.00 น. กลับบ้าน
15 ส.ค. 64 06.10–06.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปซื้ออาหารร้านค้าในหมู่บ้าน (ร้านยายนพพร)
15 ส.ค. 64 06.40-07.00 น. ผู้ป่วยซื้ออาหารรถเร่ (รถพุ่มพวงยายเขียว)
15 ส.ค. 64 07.30 น. ผู้ป่วยรับเงินจากผู้ป่วยรายที่ 6361 เพื่อซื้ออาหารให้โดยไม่สวมถุงมือ ไม่สวมหน้ากาก
15 ส.ค. 64 08.00-17.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปสวนเพื่อเก็บถั่ว และใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับ พ่อ น้องสะใภ้ ลูกสาว ลูกชาย และหลานชาย 2 คน
15 ส.ค. 64 17.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปซื้อของที่ร้านค้าในหมู่บ้าน (ร้านยายวรรณ)
15 ส.ค. 64 18.00 น. กลับบ้าน
16-17 ส.ค. 64 06.10–06.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปซื้ออาหารร้านค้าในหมู่บ้าน (ร้านยายนพพร)
16-17 ส.ค. 64 06.40-07.00 น. ผู้ป่วยซื้ออาหารรถเร่ (รถพุ่มพวงยายเขียว)
16-17 ส.ค. 64 08.00-17.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปสวนมันสำปะหลังร่วมกับ พ่อ น้องสะใภ้ ลูกสาว ลูกชาย หลานชาย 2 คน
16-17 ส.ค. 64 17.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปซื้อของที่ร้านค้าในหมู่บ้าน (ร้านยายวรรณ)
16-17 ส.ค. 64 18.00 น. กลับบ้าน
18 ส.ค. 64 06.10–06.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปซื้ออาหารร้านค้าในหมู่บ้าน (ร้านยายนพพร)
18 ส.ค. 64 06.40-07.00 น. ผู้ป่วยซื้ออาหารรถเร่ (รถพุ่มพวงยายเขียว)
18 ส.ค. 64 07.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปส่งข้าวพ่อที่สวนยางพารา
18 ส.ค. 64 08.00-17.30 น. ผู้ป่วยไปเก็บถั่วรับจ้าง ร่วมกับเพื่อนอีก 4 ราย รับประทานข้าวเที่ยงร่วมกันกับเพื่อน และ ดื่มน้ำแก้วเดียวกัน
18 ส.ค. 64 18.00 น. เดินทางกลับบ้าน
19 ส.ค. 64 06.10–06.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปซื้ออาหารร้านค้าในหมู่บ้าน (ร้านยายนพพร)
19 ส.ค. 64 06.40-07.00 น. ผู้ป่วยซื้ออาหารรถเร่ (รถพุ่มพวงยายเขียว)
19 ส.ค. 64 08.00-17.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปสวนมันสำปะหลังเพื่อปลูกมันร่วมกับเพื่อน รับประทานข้าวเที่ยงร่วมกันกับเพื่อน และดื่มน้ำแก้วเดียวกัน
19 ส.ค. 64 17.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปซื้อของที่ร้านค้าในหมู่บ้าน (ร้านยายวรรณ)
19 ส.ค. 64 18.00 น. กลับบ้าน
20 ส.ค. 64 06.10–06.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปซื้ออาหารร้านค้าในหมู่บ้าน (ร้านยายนพพร)
20 ส.ค. 64 06.40-07.00 น. ผู้ป่วยซื้ออาหารรถเร่ (รถพุ่มพวงยายเขียว)
20 ส.ค. 64 08.00-17.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปปลูกมันสำปะหลังร่วมกับเพื่อน รับประทานข้าวเที่ยงร่วมกัน กินน้ำแก้วเดียวกัน
20 ส.ค. 64 17.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปซื้อของที่ร้านค้าในหมู่บ้าน (ร้านยายวรรณ)
20 ส.ค. 64 18.00 น. กลับบ้าน
21 ส.ค. 64 06.10–06.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปซื้ออาหารร้านค้าในหมู่บ้าน (ร้านยายนพพร)
21 ส.ค. 64 06.40-07.00 น. ผู้ป่วยซื้ออาหารรถเร่ (รถพุ่มพวงยายเขียว)
21 ส.ค. 64 08.00-13.30 น. ผู้ป่วยไปส่งข้าวพ่อที่สวนยางพาราและใช้ชีวิตประจำวัน
21 ส.ค. 64 14.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปเอาน้ำที่นาป้า
21 ส.ค. 64 18.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปซื้อของที่ร้านค้าในหมู่บ้าน (ร้านยายวรรณ)
21 ส.ค. 64 19.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปรับน้องชายที่หน้าหมู่บ้านและไปส่งน้องชายเข้าศูนย์กักตัว
21 ส.ค. 64 19.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปส่งข้าวพ่อที่สวนและกลับบ้าน
22 ส.ค. 64 06.00–06.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปซื้ออาหารร้านค้าในหมู่บ้าน (ร้านยายนพพร)
22 ส.ค. 64 06.40-07.00 น. ผู้ป่วยซื้ออาหารรถเร่ (รถพุ่มพวงยายเขียว)
22 ส.ค. 64 08.30 น. ผู้ป่วยเดินทางพาน้องชายเข้ารับการตรวจโควิด-19 ที่ รพ.สมเด็จ โดยรถเทศบาล
22 ส.ค. 64 09.00 น. ผู้ป่วยได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ผล Positive
22 ส.ค. 64 14.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิดด้วยวิธี RT-PCR
22 ส.ค. 64 15.00 น ผู้ป่วยเข้ากักตัวที่ LQ ต.แซงบาดาล (รอผล)
23 ส.ค. 64 09.00 น. รพ.สมเด็จแจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
23 ส.ค. 64 10.30 น. เข้าศูนย์แรกรับ CI หอประชุมอำเภอสมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น