Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6522 | รายที่ 6523 | รายที่ 6524 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6523 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 3 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 17 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย อาชีพ ในปกครอง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 21 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ ไอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
9 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
10 สิงหาคม 2564 17.00 น ผู้ป่วยร่วมรับประทานอาหาร (หมูกะทะ) ร่วมกับ ญาติ(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6081) และมารดา (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6307)และคนในครอบครัว 4 คน
11-16 สิงหาคม 2564 ตลอดวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านร่วมกับบิดา มารดา (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6307)ไม่ได้ไปไหน
17 สิงหาคม 2564 16.00 น. ผู้ป่วยได้รับแจ้งว่า ญาติที่กินหมูกะทะด้วย( ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6081 ) ติดเชื้อโควิด-19
18 สิงหาคม 2564 ตลอดวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านร่วมกับบิดา มารดา (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6307)ไม่ได้ไปไหน
19 สิงหาคม 2564 13.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 พร้อมกับบิดาและมารดา เนื่องจากเป็นผู้สมผัสเสี่ยงสูง จากผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6081
19 สิงหาคม 2564 17.00 น. ทราบผล มารดาของผู้ป่วย (พบเชื้อโควิด-19 )
20-21 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัว เฝ้าระวัง สังเกตอาการ ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
22 สิงหาคม 2564 07.00 น. ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไข้ มีน้ำมูก ไอ
22 สิงหาคม 2564 17.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่รพ.กมลาไสย พร้อมกับบิดา เนื่องจากบิดามีอาการเหนื่อย หอบ มากขึ้น
23 สิงหาคม 2564 13.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจเชื้อโควิด 19 จาก โรงพยาบาลกมลาไสย
23 สิงหาคม 2564 16.00 น. ทราบผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ว่า พบเชื้อ (SAR-CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น