Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6527 | รายที่ 6528 | รายที่ 6529 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6528 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 17 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 21 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ ไอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
9 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
10 สิงหาคม 2564 17.00 น. ผู้ป่วยร่วมรับประทานอาหาร (หมูกะทะ) ร่วมกับ ญาติ(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6081) และภรรยา (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6307)และคนในครอบครัว 4 คน
11-16 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
17 สิงหาคม 2564 16.00 น. ผู้ป่วยได้รับแจ้งว่า ญาติที่กินหมูกะทะด้วย( ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6081 ) ติดเชื้อโควิด-19
18 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน (ภรรยา เริ่มมีอาการ ไข้ ไอ มีน้ำมูก )
19 สิงหาคม 2564 13.00 น. ผู้ป่วยพร้อมภรรยาและลูกชายเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 เนื่องจากเป็นผู้สมผัสเสี่ยงสูง จากผู้ป่วยยันรายที่ 6081
19 สิงหาคม 2564 17.00 น. ทราบผล ภรรยาของผู้ป่วย (พบเชื้อโควิด-19 )
20-21 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัว เฝ้าระวัง สังเกตอาการ ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
22 สิงหาคม 2564 11.00 น. ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไข้ มีน้ำมูก ไอ
22 สิงหาคม 2564 17.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่รพ.กมลาไสย พร้อมกับลูกชาย เนื่องจากมีอาการเหนื่อย หอบ มากขึ้น
23 สิงหาคม 2564 13.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจเชื้อโควิด 19 จาก โรงพยาบาลกมลาไสย
23 สิงหาคม 2564 16.00 น. ทราบผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ว่า พบเชื้อ (SAR-CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น