Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6529 | รายที่ 6530 | รายที่ 6531 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6530 เขาวง

เพศ ชาย อายุ 44 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 21 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ ปวดกล้ามเนื้อ ระคายเคืองคอ
โรคประจำตัว : โรคลิ้นหัวใจรั่ว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น