Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6613 | รายที่ 6614 | รายที่ 6615 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6614 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 76 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 17 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 24 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ ไอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : เบาหวาน ความดันโลหิตสูง


วันที่เวลารายการกิจกรรม
10-17 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
18 สิงหาคม 2564 18.00 น. ได้รับแจ้งจากเพื่อนบ้าน บ้านติดกัน (ผู้ป่วยรายที่ 6171 ) ว่าพบเชื้อโควิด-19
19 สิงหาคม 2564 13.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบทราบผลเร็ว ที่โรงพยาบาลกมลาไสย เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วย รายที่ 6171
19 สิงหาคม 2564 17.00 น. ทราบผลตรวจ รอบที่ 1 ไม่พบเชื้อ
20-22 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้านเพียงคนเดียว ไม่ได้ไปไหน
23 สิงหาคม 2564 07.00 น. มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ
24 สิงหาคม 2564 11.00 น. เข้ารับการรักษาที่ รพ.กมลาไสย เนื่องจาก มีอาการ หอบ เหนื่อย มากขึ้น
24 สิงหาคม 2564 13.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (SAR-CoV-2)
25 สิงหาคม 2564 14.00 น. ทราบผล การตรวจหาเชื้อโควิด-19 (SAR-CoV-2) ว่า พบเชื้อ และรักษาตัวที่รพ.กมลาไสย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น