Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6628 | รายที่ 6631 | รายที่ 6632 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6631 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 49 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ พนักงานไฟฟ้า ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 19 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ระคายคอ คอแห้ง
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง มีอาชีพพบปะผู้คนจำนวนมากและมีการทำกิจกรรมร่วมกับญาติที่มาจากต่างจังหวัด


วันที่เวลารายการกิจกรรม
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น