Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6631 | รายที่ 6632 | รายที่ 6633 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6632 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 19 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง ประกอบอาชีพที่พบปะผู้คนจำนวนมาก


วันที่เวลารายการกิจกรรม
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น