Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6632 | รายที่ 6633 | รายที่ 6634 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6633 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 16 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 21 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น