Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6633 | รายที่ 6634 | รายที่ 6635 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6634 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ นักศึกษา ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่แสดงอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น