Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6666 | รายที่ 6667 | รายที่ 6669 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6667 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี จากห้องปฏิบัติการ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่


วันที่เวลารายการกิจกรรม
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น