Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6724 | รายที่ 6727 | รายที่ 6729 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6727 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 46 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 17 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 24 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
12-15 สิงหาคม 2564 ตลอดวัน. พักอาศัยอยู่กับครอบครัว สมาชิกในครอบครัวจำนวน 4 คน
16 สิงหาคม 2564 16.00 น. ผู้ป่วยรู้ผลการตรวจของภรรยา (ผู้ป่วยรายที่ 6080)
17-23 สิงหาคม 2564 ตลอดวัน กักตัวที่สถานที่กักตัวโรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร
19 สิงหาคม 2564 13.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ครั้งที่1 ที่ รพ.กมลาไสย ผลไม่พบเชื้อ
24 สิงหาคม 2564 13.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ครั้งที่ 2 ที่ รพ.กมลาไสย ผลไม่พบเชื้อ
24 สิงหาคม 2564 08.00 น. ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไข้
26 สิงหาคม 2564 13.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจยืนยันเชื้อโควิด 19 ที่โรงพยาบาลกมลาไสย
27 สิงหาคม 2564 12.00 น. ผู้ป่วยได้รับแจ้งผลการตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด 19 จาก รพ.กมลาไสย
27 สิงหาคม 2564 15.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.กมลาไสย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น