Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6739 | รายที่ 6740 | รายที่ 6741 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6740 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 73 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 17 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 25 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : จมูกไม่ได้กลิ่น มีไข้
โรคประจำตัว : เบาหวาน ความดันโลหิตสูง


วันที่เวลารายการกิจกรรม
13-1ุ6 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ที่บ้าน ร่วมกับสมาชิกในครอบครัว รวม 4 คน
16 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ทราบผลหลานชาย( ผู้ป่วยรายที่ 6081) และลูกสาว( ผู้ป่วยรายที่ 6080) ที่อาศัยอยู่ด้วยกัน ติดเชื้อ โควิด -19
17-18 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน แยกกักตัวเพียงคนเดียวที่บ้านอีกหลัง
19 สิงหาคม 2564 13.00 น เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบทราบผลเร็ว รอบที่ 1 ที่รพ.กมลาไสย เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
20 สิงหาคม 2564 10.00 ผลตรวจรอบที่ 1 ไม่พบเชื้อ
21-23 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้านคนเดียว
24 สิงหาคม 2564 09.00 น. ผู้ป่วย มีอาการ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่ได้รับรส
25 สิงหาคม 2564 13.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 รอบที่ 2 ที่รพ.กมลาไสย
25 สิงหาคม 2564 16.00 น. ทราบผลการตรวจโควิด-19 พบเชื้อ
25 สิงหาคม 2564 17.00 น. เข้ารับการรักษาที่ รพ.กมลาไสย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น