Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6756 | รายที่ 6757 | รายที่ 6758 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6757 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 16 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 25 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ตัวร้อน
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
10-19สิงหาคม 2564 ตลอดวัน อยู่บ้านเรียนออนไลน์ไม่ได้ไปไหน
20 สิงหาคม 2564 10.30 น. คุณตา (ผู้ป่วยรายที่ 6393) ตรวจโควิด19 ด้วยชุดตรวจATK ผลตรวจพบเชื้อโควิด19
20 สิงหาคม 2564 14.30 น. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ออกตรวจโควิด 19 ที่บ้านผลไม่พบเชื้้อโควิด 19
21-24 สิงหาคม 2564 ตลอดวัน อยู่บ้านเรียนออนไลน์ ไม่ได้ไปไหน
25 สิงหาคม 2564 ตลอดวัน ซื้อชุดตรวจ ATK มาตรวจด้วยตนเอง ผลตรวจพบเชื้อจึงเข้ารับการรักษาที่ รพ.กมลาไสย
26 สิงหาคม 2564 ตลอดวัน ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจยืนยันเชื้อโควิด 19 ที่ รพ.กมลาไสย
27 สิงหาคม 2564 ตลอดวัน ผู้ป่วยได้รับการแจ้งผลการตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด 19 จาก รพ.กมลาไสย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น