Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6766 | รายที่ 6767 | รายที่ 6770 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6767 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 48 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย อาชีพ รับราชการครู ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 25 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ตัวร้อน
โรคประจำตัว : ภูมิแพ้


วันที่เวลารายการกิจกรรม
11 สิงหาคม 2564 08.30 - 15.30 น. ผู้ป่วยได้อยู่เวรที่โรงเรียนวังยางวิทยาคาร
12-15 สิงหาคม 2564 ตลอดวัน อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
16 สิงหาคม 2564 09.30-11.00 น. ประชุมที่โรงเรียนวังยางวิทยาคาร เพื่อนร่วมประชุม 18 คน ใช้เวลาประชุม 1ชั่วโมง 30 นาที
17-18 สิงหาคม 2564 ตลอดวัน อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
19 สิงหาคม 2564 08.30 - 15.30 น. ผู้ป่วยได้อยู่เวรที่โรงเรียนวังยางวิทยาคาร
20 สิงหาคม 2564 14.00 น. คุณพ่อ (ผู้ป่วยรายที่ 6393) ตรวจโควิด 19 ด้วยชุดตรวจ ATK ที่ รพ.สต.หนองแปน ผลพบเชื้อโควิด 19
21-24 สิงหาคม 2564 ตลอดวัน อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
25 สิงหาคม 2564 14.30 น. ผู้ป่วยซื้อชุดตรวจโควิด 19 ตรวจด้วยตนเอง ผลพบเชื้อ โควิด 19 จึงเข้ารับการรักษาที่ รพ.กมลาไสย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น