Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6781 | รายที่ 6784 | รายที่ 6785 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6784 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 15 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 17 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี Antigen test kit จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกมลาไสย ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 25 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ ไอ ปวดศีรษะ
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
14-15 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่ที่บ้านร่วมกับ มารดา (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6080 ) และ ยาย (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6740 ) พ่อ (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6727 ) ไม่ได้ไปไหน)
16 สิงหาคม 2564 16.00 น. ทราบผล มารดา ว่าติดเชื้อโควิด-19 (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6080 )
17-18 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่ LQ โรงเรียนดอนยูงราษฏร์ประดิษฐ์วิทยาคาร
19 สิงหาคม 2564 13.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบทราบผลเร็วที่ รพ.กมลาไสย รอบที่ 1 เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
20 สิงหาคม 2564 16.00 น. ทราบผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 รอบที่ 1 ไม่พบเชื้อ
21-24 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่ LQ โรงเรียนดอนยูงราษฏร์ประดิษฐ์วิทยาคาร
25 สิงหาคม 2564 07.30 น. ผู้ป่วย เริ่มมีอาการ เจ็บคอ ไอ มีน้ำมูก
26 สิงหาคม 2564 13.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบทราบผลเร็วที่ รพ.กมลาไสย รอบที่ 2 เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
26 สิงหาคม 2564 16.00 น. ทราบผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 รอบที่ 2 ว่าพบเชื้อ
26 สิงหาคม 2564 18.00 น. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกมลาไสย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น