Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6785 | รายที่ 6786 | รายที่ 6788 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6786 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 46 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 20 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
15-19 สิงหาคม 2564 ช่วงเช้า ผู้ป่วยรับประทานอาหารร่วมกันกับเพื่อนทุกวันที่บ้าน
-ญาติ(รายที่ 6816) มานั่งเล่นที่บ้านคุยกันทุกวัน
20 สิงหาคม 2564 ช่วงเช้า -ผู้ป่วยเริ่มมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัว คัดจมูก มีน้ำมูก
-ผู้ป่วยไปซื้อยามารับประทานเองที่ร้านขายยาใน อ.ยางตลาด (ยืนสั่งซื้ออยู่ข้างนอกร้าน)
21-22 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยทำงานเย็บผ้าอยู่บ้านตลอดทั้งวัน
-ผู้ป่วยรับประทานอาหารร่วมกันกับเพื่อนทุกวันที่บ้านญาติ(รายที่ 6816) มานั่งเล่นที่บ้านคุยกันทุกวัน
23 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยอาการดีขึ้น
-อยู่บ้านตลอดทั้งวันไม่ได้ไปไหน
25-27 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยเริ่มมี อาการไอ ทำงานเย็บผ้าอยู่บ้านตลอดทั้งวัน รับประทานอาหารร่วมกันกับเพื่อนทุกวันที่บ้าน ญาติ(รายที่ 6816) มานั่งเล่นที่บ้านคุยกันทุกวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน
27 สิงหาคม 2564 เช้า-บ่าย -ทราบผลญาติติดเชื้อโควิด-19 (รายที่ 6762)
-เดินทางไปตรวจเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.ยางตลาด
28 สิงหาคม 2564 09.00น. -รพ.ยางตลาด รายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น