Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6866 | รายที่ 6867 | รายที่ 6868 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6867 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 58 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 28 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ ปวดศีรษะ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
15-20 สิงหาคม 2564 06.00 - 08.00 น. - เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์คนเดียวไปเกี่ยวหญ้ามาให้วัวที่ทุ่งนา จากนั้นเดินทางกลับบ้าน
15-20 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านเลี้ยงหลานทั้งวัน ไม่ได้ไปไหน - ระหว่างวันมีเพื่อนบ้าน(รายที่ 6800และ6762) มาพูดคุยด้วยที่บ้านและไปซื้อของที่ร้านขายของชำในหมู่บ้าน
21-26 สิงหาคม 2564 06.00 - 08.00 น. - เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์คนเดียวไปเกี่ยวหญ้ามาให้วัวที่ทุ่งนา จากนั้นเดินทางกลับบ้าน
21-26 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ระหว่างวันพาหลานไปเล่นบ้านญาติข้าง ๆ กันเกือบทุกวัน - ระหว่างวันมีเพื่อนบ้าน(รายที่ 6800และ6762) มาพูดคุยด้วยที่บ้านและไปซื้อของที่ร้านขายของชำในหมู่บ้าน
27 สิงหาคม 2564 09.00น. - ทราบผลการตรวจพบเชื้อของเพื่อน (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6762)
28 สิงหาคม 2564 12.30น. -ทราบผลการตรวจพบเชื้อของเพื่อน (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6800และ6816) - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) ที่โรงพยาบาลยางตลาด
28 สิงหาคม 2564 16.30น. -ไปกักตัวที่ทุ่งนาคนเดียว
29 สิงหาคม 2564 07.00น. - โรงพยาบาลยางตลาดรายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น