Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6869 | รายที่ 6870 | รายที่ 6871 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6870 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 58 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด อาชีพ ช่างเย็บผ้า ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 28 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
16-20 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - เย็บผ้าอยู่บ้านทั้งวัน ไม่ได้ไปไหน - ทำกับข้าวและรับประทานอาหารร่วมกับครอบครัว
21-25 สิงหาคม 2564 08.00น. - 09.00น. - รับประทานอาหารร่วมกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6786
21-25 สิงหาคม 2564 09.00น-ตลอดทั้งวัน - เย็บผ้าอยู่บ้านทั้งวัน ไม่ได้ไปไหน
26 สิงหาคม 2564 11.00น. - 12.00น. - รับประทานอาหารร่วมกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6786
26 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - เย็บผ้าอยู่บ้านทั้งวัน ไม่ได้ไปไหน
27 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - เย็บผ้าอยู่บ้านทั้งวัน ไม่ได้ไปไหน - ทำกับข้าวและรับประทานอาหารร่วมกับครอบครัว
28 สิงหาคม 2564 07.00น. - 08.00น. - ทราบผลการตรวจพบเชื้อของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6786
28 สิงหาคม 2564 10.00น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) ที่โรงพยาบาลยางตลาด และกลับมากักตัวที่บ้าน
29 สิงหาคม 2564 07.00น. - โรงพยาบาลยางตลาดรายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น