Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6877 | รายที่ 6878 | รายที่ 6880 |

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น