Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6889 | รายที่ 6890 | รายที่ 6891 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6890 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 50 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด อาชีพ กำนัน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 25 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ มีเสมหะ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันตำบลหนองตอกแป้น


วันที่เวลารายการกิจกรรม
14 สิงหาคม 2564 15.00 น. -ไปเกี่ยวหญ้ากับลูกน้อง
16 – 23 สิงหาคม 2564 -ไปซื้อรำข้าวที่โรงสีข้าวโนนค้อ อ.กันทรวิชัย (จำวันที่ไม่ได้)
16 – 23 สิงหาคม 2564 -ซื้ออาหารที่ตลาดยางตลาด (จำวันที่ไม่ได้)
16 – 23 สิงหาคม 2564 -ไปพบเพื่อนที่ตำบลหนองตอกแป้น (จำวันที่ไม่ได้)
16 – 23 สิงหาคม 2564 15.00 น. -ไปเกี่ยวหญ้ากับลูกน้อง (ทุกวัน)
24 สิงหาคม 2564 08.00 น.-11.00 น. -พาพระไปพบแพทย์ที่ รพ.กาฬสินธุ์ นั่งในรถด้วยกัน 3 คน
24 สิงหาคม 2564 13.00 น.-16.00 น. -ประชุมกองทุนวันละบาทที่ อบต.หนองอิเฒ่า (ใส่หน้ากากตลอดเวลา)
25 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -พักอาศัยอยู่บ้าน เริ่มมีอาการไข้
26 สิงหาคม 2564 18.00 น. -ไปพบแพทย์ที่คลินิกหมออรวรรณ อ.ยางตลาด ได้รับการฉีดยา
27 สิงหาคม 2564 -ไปพบแพทย์ที่คลินิกหมอวรเดช อ.ยางตลาด ได้รับการฉีดยา
28 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -พักอาศัยอยู่บ้าน
29 สิงหาคม 2564 08.00 น. -พักอาศัยอยู่บ้าน ลูกสาวซื้อชุดตรวจ ATK มาให้ตรวจ ผลตรวจ Positive
29 สิงหาคม 2564 13.00 น.. -เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่ รพ.ยางตลาด ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19
30 สิงหาคม 2564 13.00 น. -เข้ารับการรักษาที่ รพ.ยางตลาด
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น