Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6918 | รายที่ 6919 | รายที่ 6922 |

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น