Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6948 | รายที่ 6949 | รายที่ 6950 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6949 ห้วยเม็ก

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 11 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 01 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 31 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ มีเสมหะ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6655 จ.กาฬสินธุ์ / ไม่มีประวัติรับวัคซีน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
01-21 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ทำธุรกิจส่วนตัวที่บ้าน ในจังหวัดขอนแก่น -เดินทางไปกลับบ้านจังหวัดขอนแก่น –บ้านคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก
22 สิงหาคม 2564 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้านจังหวัดขอนแก่น
22 สิงหาคม 2564 16.00-19.00น. เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว พร้อมภรรยา และน้อง(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6655) เพื่อไปทำธุระที่จังหวัดอุบลราชธานี และรับอุปกรณ์ช่างมาจำหน่าย
22 สิงหาคม 2564 19.00น. รับประทานชาบู ในจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกับภรรยา และน้อง (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6655)
22 สิงหาคม 2564 20.30น. เข้าพักที่โรงแรมบีทู จังหวัดอุบลราชธานี โดยผู้ป่วยพักกับภรรยา ส่วนน้อง(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6655) พักอีกห้อง
23 สิงหาคม 2564 ช่วงเช้า พักที่โรงแรมบีทู
23 สิงหาคม 2564 12.00น. ผู้ป่วยพร้อมภรรยา และน้อง(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6655) เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวออกจากจังหวัดอุบลราชธานี
23 สิงหาคม 2564 15.00น. ผู้ป่วยและภรรยาส่งน้อง(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6655)ขึ้นรถที่อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
24 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพักอยู่ที่บ้านจังหวัดขอนแก่น พร้อมกับสมาชิกครอบครัว จำนวน 2 คน
25 สิงหาคม 2564 07.00น. ทราบผลตรวจของน้อง (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6655) ว่าผลตรวจATK มีผล พบเชื้อ
25 สิงหาคม 2564 10.00น. เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวไปซื้อชุดตรวจATKมาตรวจเองที่บ้าน มีผล ไม่พบเชื้อ และกักตัวที่บ้านที่ขอนแก่น
26-29 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่ที่บ้านที่จังหวัดขอนแก่น
30 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่ที่บ้านที่จังหวัดขอนแก่น และเริ่มมีอาการไอ และมีเสมหะ
31 สิงหาคม 2564 ช่วงเช้า กักตัวอยู่ที่บ้านที่จังหวัดขอนแก่น
31 สิงหาคม 2564 13.00-16.00น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่ รพ.หนองกุงศรี และเดินทางกลับไปกักตัว (รอผล) ที่บ้านคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
1 กันยายน 2564 08.30น. ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น