Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6950 | รายที่ 6951 | รายที่ 6952 |

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น