Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7008 | รายที่ 7009 | รายที่ 7010 |

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น