Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7042 | รายที่ 7043 | รายที่ 7045 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7043 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 54 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 17 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 03 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 01 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ ไอ ปวดศีรษะ
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
21-25 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่ LQ โรงเรียนดอนยูงราษฏร์ประดิษฐ์วิทยาคาร เนื่องจาก สมาชิกในครอบครัวติดเชื้อโควิด-19
26สิงหาคม 2564 13.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 พร้อมกับ หลานชายและ ภรรยา ที่รพ.กมลาไสย เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้ป่วย ยืนยันรายที่ 6727
26สิงหาคม 2564 14.20 น. หลานชายที่กักตัว ที่ LQ เดียวกัน มีอาการตัวร้อน ไข้
26สิงหาคม 2564 17 . 20 น. ทราบผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของหลานชาย ว่า พบเชื้อ
27-31สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่ LQ โรงเรียนดอนยูงราษฏร์ประดิษฐ์วิทยาคาร
1 กันยายน 2564 15.00 น. ผู้ป่วยมีอาการปวดตามร่างกาย ไข้
2 กันยายน 2564 09.00 น. ผู้ป่วยใช้ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบทราบผลเร็ว ตรวจให้ตัวเองและภรรยา
2 กันยายน 2564 09.20น. ผลตรวจหาเชื้อโควิดแบบทราบผลเร็วของตัวเอง ผลพบเชื้อ (Positive )
2 กันยายน 2564 11.00น. โทรแจ้งผลตรวจเบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่รพ.สต.รับทราบ
2 กันยายน 2564 14.00น. โรงพยาบาลกมลาไสย เดินทางเข้าไปรับผู้ป่วยที่ LQ และ Admit ที่ตึกแรกรับผู้ป่วยโควิด-19
3 กันยายน 2564 13.00น. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจยืนยัน หาเชื้อโควิด 19 (SARS-CoV-2 )
4 กันยายน 2564 08.00 น. ผู้ป่วยทราบผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด 19 (SARS-CoV-2 )
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น