Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7145 | รายที่ 7146 | รายที่ 7147 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7146 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 2 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ในปกครอง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 07 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 02 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง ไม่มีประวัติรับวัคซีน มีประวัติเสี่ยงสัมผัสญาติที่เดินทางกลับมาจากจ.ระยองไม่กักตัว มีผลตรวจพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
23-25 สิงหาคม 2564 08.00 - 20.00 น. - เดินทางไปเฝ้าญาติที่บ้าน หมู่ 8 ตำบลหนองใหญ่ พร้อมกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6945 และเพื่อนบ้าน จำนวน 6 คน
26 สิงหาคม 2564 08.00-09.00 น. - เดินทางไปเฝ้าญาติที่บ้าน หมู่ 8 ตำบลหนองใหญ่ พร้อมกับผู้ป่วยรายที่ 6945 และเพื่อนบ้าน จำนวน 6 คน
26 สิงหาคม 2564 15.00 น. -เดินทางไปเยี่ยมญาติ ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พร้อมญาติ จำนวน 4 คน
27 สิงหาคม 2564 07.00-13.00 น. - เดินทางไปเยี่ยมญาติที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พร้อมผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6456 ,6438 6945 และญาติ จำนวน 4 คน
27 สิงหาคม 2564 13.30-15.00 น. -แวะซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าโลตัส กาฬสินธุ์
27 สิงหาคม 2564 15.30-16.30 น. -เดินทางกลับไปที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
28 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - พักที่บ้านญาติ หมู่ 8 ตำบลหนองใหญ่ และนอนพักกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6945
29 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - พักในบ้านกับญาติไม่ได้ไปไหน
29 สิงหาคม 2564 ตอนเย็น -นอนพักกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6945 ที่บ้านพร้อมญาติ หมู่ 8 ตำบลหนองใหญ่
30 สิงหาคม 2564 ช่วงเช้า -พักอยู่ที่บ้าน
30 สิงหาคม 2564 13.00 -16.30น -เข้าตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่ โรงพยาบาลหนองกุงศรี ด้วยวิธี ATK และวิธี RT - PCR ผลไม่พบเชื้อ และเดินทางกลับบ้าน พร้อมญาติ จำนวน 4 ราย
31 สิงหาคม- 5 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน -กักตัวที่บ้าน ตำบลหนองใหญ่ พร้อมญาติ จำนวน 4 ราย
ุ6 กันยายน 2564 13.00-16.00 น - เข้าตรวจคัดกรองโควิด-19 รอบที่ 2 ที่ โรงพยาบาลหนองกุงศรี และเดินทางกลับบ้านพร้อมญาติ (รอผล)
ุ7 กันยายน 2564 09.30 น - ทราบผลตรวจ พบเชื้อโควิด-19
ุ7 กันยายน 2564 10.30 น -เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 9 อำเภอหนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น