Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7153 | รายที่ 7156 | รายที่ 7159 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7156 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 49 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 01 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ ปวดศีรษะ ปวดตา มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง ค้าขายที่กรุงเทพมหานคร


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 กันยายน 2564 08.00 - 09.00 น. เริ่มมีอาการ ไข้ ปวดศรีษะ ปวดตา ไอมีน้ำมูก จึงได้ไปซื้อ ชุดตรวจ Antigen Test Kit มาตรวจด้วยตนเอง
1 กันายน 2564 09.10 น. ใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit ตรวจเอง ผลพบเชื้อโควิด-19
1 กันายน 2564 10.00 น. โทรศัพท์ประสานงานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลกมลาไสย เพื่อขอกลับมารักษา
2-4 กันายน 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้านพัก เพื่อรอการติดต่อกลับจากทางโรงพยาบาลกมลาไสย ในการขอมารักษา
5 กันายน 2564 08.00 น. เดินทางโดยรถยนต์มูลนิธิการกุศลเพื่อกลับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลกมลาไสย
5 กันายน 2564 ประมาณ 13.30 น. เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลกมลาไสย แบบผู้ป่วยใน
6 กันายน 2564 ประมาณ 13.30 น. แพทย์เก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ด้วยวิธี Rt-PCR
6 กันายน 2564 ประมาณ 20.30 น. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์แจ้งผลการตรวจผลพบเชื้อโควิด-19
6 กันายน 2564 21.00 น. เริ่มรับการรักษาด้วยการวินิจฉัย COVID-19
7 - 21 กันายน 2564 ตลอดทั้งวัน รับการรักษาด้วยการวินิจฉัย COVID-19
22 กันายน 2564 12.00 น. โรงพยาบาลกมลาไสยจำหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน และแจ้งผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการกักตัวจนพ้นระยะ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น