Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7249 | รายที่ 7250 | รายที่ 7251 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7250 เขาวง

เพศ หญิง อายุ 31 ปี 10 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 11 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง อาชีพ พนักงานเทศบาล ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 07 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น