Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7327 | รายที่ 7338 | รายที่ 7340 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7338 สามชัย

เพศ ชาย อายุ 43 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย อาชีพ พนักงานโรงงานน้ำตาล ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 08 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 6874 และ 7101 จังหวัดกาฬสินธุ์ (เกี่ยวข้องเป็นลูกและภรรยา)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านที่ หมู่ 4 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
28 สิงหาคม 2564 08.30-12.00 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR ณ โรงพยาบาลสามชัย
29 สิงหาคม 2564 08.30 น. โรงพยาบาลสามชัยแจ้งผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลไม่พบเชื้อโควิด-19
30 สิงหาคม 2564 ถึง 2 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านที่ หมู่ 4 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
3 กันยายน 2564 08.30-12.00 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR ณ โรงพยาบาลสามชัย
4 กันยายน 2564 08.30 น. โรงพยาบาลสามชัยแจ้งผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลไม่พบเชื้อโควิด-19
5 กันยายน 2564 08.00-08.10 น. ผู้ป่วยเดินทางไปซื้อกับข้าวที่ร้านค้าแห่งหนึ่งที่บ้านนาดูน ตำหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ใส่หน้ากากอนามัยตลอด
08.10 น. ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านที่ หมู่ 4 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
6 กันยายน 2564 12.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปซื้อท่อน้ำที่ร้านค้าแห่งหนึ่งบ้านคำพิมูล ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ใส่หน้ากากอนามัยตลอด
12.30 น. ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านที่ หมู่ 4 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
7 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านที่ หมู่ 4 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
8 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านที่ หมู่ 4 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
ผู้ป่วยเริ่มมีอาการอาการไอ เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ
9 กันยายน 2564 08.30-12.00 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR ณ โรงพยาบาลสามชัย
10 กันยายน 2564 08.30 น. โรงพยาบาลสามชัยแจ้งผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลไม่พบเชื้อโควิด-19
11-12 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านที่ หมู่ 4 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
ลูกสาวแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลสามชัย (รายที่ 6874)
13 กันยายน 2564 08.30-10.00 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR ณ โรงพยาบาลสามชัย
11.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปที่ร้านเยิงศิลป์อุปกรณ์ก่อสร้าง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ใส่หน้ากากอนามัยตลอด
14 กันยายน 2564 07.00-07.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปที่ร้าน ส.สหมิตร อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ใส่หน้ากากอนามัยตลอด
10.00 น. ผู้ป่วยได้รับแจ้งผลการตรวจ ผลพบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
13.30 น. โรงพยาบาลสามชัยออกรับผู้ป่วย Admit ห้องแยกโรค โรงพยาบาลสามชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น