Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7367 | รายที่ 7368 | รายที่ 7369 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7368 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564

ด้วยอาการ : ไข้หวัด ปวดศรีษะ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายที่ 7222


วันที่เวลารายการกิจกรรม
30 สิงหาคม - 4 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ทำงานบ้านเสร็จ เข้าห้อง ไม่ได้ออกไปไหน
5 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ทำงานบ้านเสร็จ เข้าห้อง ตอนเย็นออกไปซื้ออาหารที่ร้านค้าในหมู่บ้าน
ุ6 กันยายน 2564 12.00 น.- 16.00 น. สามีไปส่งที่บ้านสระบัว ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงกับญาติ และผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7222
7- 8 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ทำงานบ้านเสร็จ เข้าห้อง ไม่ได้ออกไปไหน
8 กันยายน 2564 17.00น. เริ่มมีอาการไข้ตัวร้อน ปวดศรีษะ น้ำมูกไหล กินยาพาราแล้วนอนพัก
9-10 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ทำงานบ้านเสร็จ เข้าห้อง ไม่ได้ออกไปไหน
11 กันยายน 2564 10.00 น. ได้รับแจ้งข่าว ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 7222 เลยแยกมากักตัวที่บ้านสวนกับสามี
12 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่ที่บ้านสวนกับสามี
13 กันยายน 2564 12.30 น. เข้ารับการตรวจ ATK ที่โรงพยาบาลกมลาไสย แจ้งผลบวกพบเชื้อโควิด 19
13 กันยายน 2564 12.30 น. เข้ารับการตรวจPCR พร้อมเตรียมตัวเข้ามา Admit ที่โรงพยาบาลกมลาไสย
13 กันยายน 2564 12.30 น. โรงพยาบาลกมลาไสย แจ้งผลการตรวจพบเชื้อโควิด 19 (SAR-CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น