Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7371 | รายที่ 7372 | รายที่ 7373 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7372 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 08 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้หวัด ไอ ปวดตามตัว
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายที่ 7222


วันที่เวลารายการกิจกรรม
30 สิงหาคม- 1 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ทำงานบ้านเสร็จ เข้าห้อง ไม่ได้ออกไปไหน
2 กันยายน 2564 08.00-16.00 น. อยู่บ้าน ทำงานบ้านเสร็จ เข้าห้อง
2 กันยายน 2564 17.00 น. - 17.30 น. ออกไปหาเพื่อน เอาของไปส่งเพื่อน
3 - 5 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ทำงานบ้านเสร็จ เข้าห้อง ไม่ได้ออกไปไหน
6 กันยายน 2564 12.00 น. ออกไปส่งภรรยา ที่บ้านสระบัว แล้วกลับมาบ้าน
6 กันยายน 2564 16.00 น. ไปรับภรรยา ที่บ้านสระบัว ต.กมลาไสย กลับมานอนที่บ้านสวนโคก ต.ดงลิง
7-8 กันยายน 2564 16.00 น. อยู่บ้าน ทำงานบ้านเสร็จ เข้าห้อง ไม่ได้ออกไปไหน
8 กันยายน 2564 20.00 น. เริ่มมีอาการไข้หวัด ปวดศีรษะ กินยาพาราแล้วนอน
10 กันยายน 2564 16.00 น. อยู่บ้าน ทำงานบ้านเสร็จ ช่วงบ่ายออกมาหาเพื่อน ไปแวะซื้อลูกชิ้นที่ร้านค้าในหมู่บ้าน แล้วไปนั่งดูเขาแตะบอลที่โรงเรียน
11 กันยายน 2564 10.00 น. ได้รับแจ้งข่าว ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 7222 เลยแยกมากักตัวที่บ้านสวนกับภรรยา
12 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่ที่บ้านสวนกับภรรยา
13 กันยายน 2564 12.30น. เข้ารับการตรวจ ATK ที่ โรงพยาบาลกมลาไสย แจ้งผลบวกพบเชื้อโควิด 19
14 กันยายน 2564 12.30น. เข้ารับการตรวจPCR พร้อมเตรียมตัวเข้ามา Admit ที่โรงพยาบาลกมลาไสย
15 กันยายน 2564 11.00น. โรงพยาบาลกมลาไสย แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด 19 (SAR-CoV-2) -
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น