Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7396 | รายที่ 7397 | รายที่ 7398 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7397 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 50 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลต.หนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 14 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : จมูกไม่ได้กลิ่น
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ และมีประวัติรับวัคซีนเข็มที่ 1 วันที่ 28 สค 64


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27 สิงหาคม 2564 09.00-17.00น. ออกไปทำงานที่ทุ่งนา
27 สิงหาคม 2564 17.00-19.00น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกับภรรยา และหลาน (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6945 และ7146) เป็นประจำทุกวัน
28 สิงหาคม 2564 08.00-12.00น. พาญาติมารับวัคชีนที่รพ.หนองกุงศรี
28 สิงหาคม 2564 12.00-17.00น กลับบ้านและพักผ่อนอยู่ที่บ้าน
28 สิงหาคม 2564 ช่วงเย็น รับประทานอาหารเย็นร่วมกับภรรยา และหลาน(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6945 และ7146)
29 สิงหาคม 2564 09.00-17.00น. ออกไปทำงานที่ทุ่งนา
29 สิงหาคม 2564 17.00-19.00น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกับภรรยา และหลาน (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6945 และ7146)
30 สิงหาคม 2564 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน พร้อมกับภรรยา และหลาน (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6945 และ7146)
30 สิงหาคม 2564 13.00-16.00น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด ที่รพ.หนองกุงศรี และกลับบ้านกักตัว
31 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ทราบผลตรวจ ไม่พบเชื้อโควิด -กักตัวอยู่ที่บ้าน พร้อมกับผู้ป่วยรายที่ 7146 (ส่วนผู้ป่วยรายที่ 6945 เข้ารับการรักษาที่รพ.สนามแห่งที่9 อำเภอหนองกุงศรี)
1-5 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน -กักตัวอยู่ที่บ้าน พร้อมกับผู้ป่วยรายที่ 7146
6 กันยายน 2564 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน พร้อมกับหลาน (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7146)
6 กันยายน 2564 13.00-16.00น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด ที่รพ.หนองกุงศรี และกลับบ้านกักตัว
7 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน -ทราบผลตรวจ ไม่พบเชื้อโควิด -กักตัวอยู่ที่บ้าน (ส่วนผู้ป่วยรายที่ 7146เข้ารับการรักษาที่รพ.สนามแห่งที่9 อำเภอหนองกุงศรี)
8-10 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่ที่บ้าน
11 กันยายน 2564 ช่วงเช้า กักตัวอยู่ที่บ้าน
11 กันยายน 2564 13.00-16.00น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด ที่รพ.หนองกุงศรี และกลับบ้านกักตัว
12 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน -ทราบผลตรวจ พบเชื้อแบบก้ำกึ่ง ( inconclusive) -กักตัวอยู่ที่บ้าน
13 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่ที่บ้าน
14 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่ที่บ้าน เริ่มมีอาการปวดศีรษะ ไอ มีน้ำมูก ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นรับรสไม่ปกติ
15 กันยายน 2564 ช่วงเช้า กักตัวอยู่ที่บ้าน
15 กันยายน 2564 13.00-16.00น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด ที่รพ.หนองกุงศรี และกลับบ้านกักตัว
16 กันยายน 2564 08.30น. ทราบผลตรวจ พบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น