Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7414 | รายที่ 7415 | รายที่ 7418 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7415 เขาวง

เพศ ชาย อายุ 46 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 12 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-9 กันยายน 2564 09.00 – 15.00 น. ผู้ป่วยเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวเพื่อไปซื้อของที่ตลาดพรรณรวี อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
1-9 กันยายน 2564 15.00 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้านพักที่ ต.คุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
1-9 กันยายน 2564 23.50 น. ผู้ป่วยเดินทางพร้อมภรรยาออกมาขายของที่ตลาดสดเทศบาลตำบลกุดสิม อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
10 กันยายน 2564 00.10 – 08.00 น. ผู้ป่วยพร้อมภรรยาและลูกขายของที่ตลาดสดเทศบาลตำบลกุดสิม อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
10 กันยายน 2564 09.00 – 15.00 น. ผู้ป่วยเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวเพื่อไปซื้อของที่ตลาดพรรณรวี อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
10 กันยายน 2564 15.00 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้านพักที่ ต.คุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
10 กันยายน 2564 23.50 น. ผู้ป่วยเดินทางพร้อมภรรยาและลูกออกมาขายของที่ตลาดสดเทศบาลตำบลกุดสิม อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
11-12 กันยายน 2564 00.10 – 08.00 น. ผู้ป่วยพร้อมภรรยาและลูกขายของที่ตลาดสดเทศบาลตำบลกุดสิม อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
11-12 กันยายน 2564 09.00 – 15.00 ผู้ป่วยเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวไปซื้อของที่ตลาดพรรณรวี อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
11-12 กันยายน 2564 15.00 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้านพักที่ ต.คุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
11-12 กันยายน 2564 23.50 น. ผู้ป่วยเดินทางพร้อมภรรยาออกมาขายของที่ตลาดสดเทศบาลตำบลกุดสิม อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
13 กันยายน 2564 00.10 – 08.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปขายของที่ตลาดสดเทศบาลตำบลกุดสิม อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
13 กันยายน 2564 09.00 – 15.00 น. ผู้ป่วยเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวไปซื้อของที่ตลาดพรรณรวี อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
13 กันยายน 2564 15.00 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้านพักที่ ต.คุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
14 กันยายน 2564 00.10 – 08.00 น. ผู้ป่วยเดินทางพร้อมภรรยาออกมาขายของที่ตลาดสดเทศบาลตำบลกุดสิม อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
14 กันยายน 2564 14.30-15.00 น. เนื่องจากได้รับแจ้งว่ามีพ่อค้าที่ค้าขายในตลาดเดียวกันติดเชื้อ โควิด-19 ผู้ป่วยพร้อมภรรยาและลูก จึงเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด – 19 ที่โรงพยาบาลเขาวง ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK)
14 กันยายน 2564 15.00 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับไปบ้านที่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
14 กันยายน 2564 17.30 น. เจ้าหน้าที่โทรแจ้งผลตรวจด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ผลเป็นบวก จึงเดินทางกลับบ้านพักที่ ต.คุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
14 กันยายน 2564 19.30 น. โรงพยาบาลเข้าไปรับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลเขาวงเพื่อรอตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR
15 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยรักษาตัวที่โรงพยาบาลเขาวง
15 กันยายน 2564 10.30 น. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจยืนยันผลด้วยวิธี RT-PCR ที่จุดตรวจคัดกรอง โควิด – 19 โรงพยาบาลเขาวง
15 กันยายน 2564 20.30 น. ผลตรวจยืนยันพบสารพันธุกรรม Covid-19 - รักษาตัวที่โรงพยาบาลเขาวง
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น