Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7684 | รายที่ 7686 | รายที่ 7687 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7686 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 13 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 28 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ระคายคอ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ไทรอยด์
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
17 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้านทั้งวัน
17 กันยายน 2564 15.30 น. -มีญาติมาจากจังหวัดอุดรธานี (ผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ)
18 กันยายน 2564 07.00 – 09.00 น. -ไปทำบุญที่วัดบ้านหนองแข้ ต.ดงมูล
19-24 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้านเรียนออนไลน์ ไม่ได้เดินทางไปไหน
25-26 กันยายน 2564 08.30-16.30 น. -ไปทำงานกับแม่จุดรับซื้อมันสหกรณ์การเกษตร
27 กันยายน 64 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน
28 กันยายน 64 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้านทั้งวัน และมีอาการเจ็บคอ
29 กันยายน 64 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้านและทราบผลญาติ ตรวจพบเชื้อโควิด-19
30 กันยายน 64 13.30 น. -เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่รพ.หนองกุงศรี ได้รับการตรวจด้วยATK มีผลพบเชื้อโควิด และส่งตรวจRT-PCR
1 ตุลาคม 64 08.30น. -ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19และเข้ารับการรักษาที่รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น