Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7703 | รายที่ 7709 | รายที่ 7710 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7709 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 60 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบล- อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 30 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : -
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7665 )


วันที่เวลารายการกิจกรรม
18-27 กันยายน 2564 06.00 – 07.00 น. 07.00 – 24.00 น. ผู้ป่วยนำอาหารไปส่งสามีที่ทุ่งนา และรับประทานอาหารร่วมกับสามี ผู้ป่วยพักผ่อนอยู่บ้านแกน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงเครือ
28 กันยายน 2564 06.00 – 07.00 น. 13.00-16.00 น. 16.00 – 24.00 น. ผู้ป่วยนำอาหารไปส่งสามีที่ทุ่งนา และรับประทานอาหารร่วมกับสามี ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจโควิด-19 แบบ ATK กับหน่วยตรวจของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์และโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ผลการตรวจไม่พบเชื้อ ผู้ป่วยพักผ่อนอยู่บ้านแกน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงเครือ
29 กันยายน 2564 06.00 – 07.00 น. 07.00 – 24.00 น. ผู้ป่วยนำอาหารไปส่งสามีที่ทุ่งนา และรับประทานอาหารร่วมกับสามี ผู้ป่วยพักผ่อนอยู่บ้านแกน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงเครือ
30 กันยายน 2564 06.00 – 07.00 น. 15.00-15.30 น. 20.00-24.00 น. ผู้ป่วยนำอาหารไปส่งสามีที่ทุ่งนา และรับประทานอาหารร่วมกับสามี ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR กับหน่วยตรวจของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์และโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ผู้ป่วยพักผ่อนอยู่บ้านแกน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงเครือ
1 ตุลาคม 2564 06.00 – 07.00 น. 10.00 น. ผู้ป่วยนำอาหารไปส่งสามีที่ทุ่งนา และรับประทานอาหารร่วมกับสามี โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น