Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7712 | รายที่ 7713 | รายที่ 7714 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7713 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 47 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ รับซื้อของเก่า ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 25 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : -
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสชิดใกล้กับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดยืนยัน รายที่ 7615


วันที่เวลารายการกิจกรรม
18-22 กันยายน 2564 06.00 – 12.00 น. 12.00-24.00 น. ผู้ป่วยไปดูนาที่นาของตนเอง แล้วกลับที่พักบ้านแกน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงเครือ ผู้ป่วยพักผ่อนอยู่บ้านแกน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงเครือ
23 -24 กันยายน 2564 06.00 – 07.00 น. 06.00 – 12.00 น. 12.00-24.00 น. ผู้ป่วยไปซื้อของที่ร้านอาหารของผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด รายที่ 7615 ผู้ป่วยไปดูนาที่นาของตนเอง แล้วกลับที่พักบ้านแกน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงเครือ ผู้ป่วยพักผ่อนอยู่บ้านแกน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงเครือ
25 กันยายน 2564 09.00 – 12.00 น. 12.00-24.00 น. ผู้ป่วยมีอาการเป็นไข้ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ผู้ป่วยพักผ่อนอยู่บ้านแกน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงเครือ
26-28 กันยายน 2564 06.00 – 12.00 น. 17.00 – 18.00 น. 18.00-24.00 น. ผู้ป่วยไปดูนาที่นาของตนเอง แล้วกลับที่พักบ้านแกน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงเครือ ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอาการป่วยที่คลินิกพยาบาลในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ผู้ป่วยพักผ่อนอยู่บ้านแกน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงเครือ
29 กันยายน 2564 06.00 – 07.00 น. 07.00 – 12.00 น. 12.00-24.00 น ผู้ป่วยไปดูนาที่นาของตนเอง แล้วกลับที่พักบ้านแกน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงเครือ ผู้ป่วยเอาของเก่าที่รับซื้อไว้ไปส่งที่ร้านรับซื้อของเก่าที่อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ แล้วเดินทางกลับบ้าน ผู้ป่วยพักผ่อนอยู่บ้านแกน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงเครือ
30 กันยายน 2564 06.00 – 07.00 น. 15.00-15.30 น. 20.00-24.00 น. ผู้ป่วยไปดูนาที่นาของตนเอง แล้วกลับที่พักบ้านแกน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงเครือ ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR กับหน่วยตรวจของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์และโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ผู้ป่วยพักผ่อนอยู่บ้านแกน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงเครือ
1 ตุลาคม 2564 06.00 – 07.00 น. 10.00 น. ผู้ป่วยป่วยกักตัวอยู่บ้านพัก หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงเครือ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น