Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7730 | รายที่ 7732 | รายที่ 7733 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7732 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 14 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 12 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด -19 จังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 ต.ค.2564 ช่วงเช้า - พักอยู่ที่บ้าน
1 ต.ค.2564 12.00-13.00 น. - รับประทานอาหารร่วมกับผู้ป่วยรายที่ 8114,8122 (มีผู้ร่วมกิจกรรม 5 คน)
2-5 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน - พักอยู่ที่บ้าน
6 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน - พักอยู่ที่บ้าน และทราบผลญาติตรวจพบเชื้อ
7 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน - พักอยู่ที่บ้าน
8 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน - พักอยู่ที่บ้าน และทราบผลตรวจของพ่อและแม่ มีผลพบเชื้อ
9 ต.ค.2564 13.00-15.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่รพ.หนองกุงศรี
10 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน - กักตัวอยู่บ้าน และทราบผลตรวจด้วยวิธี PCR ไม่พบเชื้อ
11 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน - กักตัวอยู่บ้าน
12 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน - กักตัวอยู่ที่บ้าน เริ่มมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ
13 ต.ค.2564 13.00-15.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อครั้งที่สองที่รพ.หนองกุงศรี
14 ต.ค.2564 09.00 น. - ทราบผลตรวจด้วยวิธี PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น